วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช
Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
Slide 2

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

Slide 3

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วม สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Slide 3

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วม สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรม
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

โครงการถวายเทียนพรรษาวัดคลองเมียด
นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คร...
[ อ่านต่อ... ]

โครงการรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการ นายธนเดช วรรณสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่ม...
[ อ่านต่อ... ]

โครงการจิบกาแฟ แชร์ความคิด อำเภอพรหมคีรี
นายธนเดช วรรณสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมโครงการจิบกาแฟ แชร์ความคิด เพื่อประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทางในการพัฒนา อ.พรหมคีรี ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงสินค้าเกษตรอำเ...
[ อ่านต่อ... ]

การแข่งขันกิฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมรา
นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกิฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมประชุมการแข่งขันกรีฑา เพื่อชี้แจงรายละเอียดและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในวันอังคาร...
[ อ่านต่อ... ]

โครงการ 1 วันพระ 1 แผนกวิชา
นายธนเดช วรรณสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ในโครงการ 1 วันพระ 1 แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2559 ณ วัดคลองเมียด อ.พรหมค...
[ อ่านต่อ... ]

ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.
นายธนเดช วรรณสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการร่วมประชุมการเตรียมงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับอาชีวศึกษาจ...
[ อ่านต่อ... ]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา
นายธนเดช วรรณสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูเสาวลักษณ์ เกลี้ยงกลม และครูที่ปรึกษาโครงงาน พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับสถานศึกษา ในวันศุกร์...
[ อ่านต่อ... ]

การติดตามประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู ร่วมการติดตามประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช...
[ อ่านต่อ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

จุลสาร ประดู่เหลือง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
...
[ อ่านต่อ... ]

จุลสาร ประดู่เหลือง ประจำเดือน มิถุนายน 2559
...
[ อ่านต่อ... ]

จุลสาร ประดู่เหลือง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
...
[ อ่านต่อ... ]

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558...
[ อ่านต่อ... ]

ร่วมสมทบทุนสร้างองค์พระวิษณุกรรม
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี คณะผู้บริหาร ครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ได้ร่วมกันสร้างองค์พระวิษณุกรรม ขนาด 25 นิ้ว กว้าง 1 เมตร x ลึก 50 เซนติเมตร x สูง 1.06 เมตร ...
[ อ่านต่อ... ]

จุลสาร ประดู่เหลือง ประจำเดือน เมษายน 2559
...
[ อ่านต่อ... ]

โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะวิชาชีพ ร่วมกับสถานประก
โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะวิชาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการ...
[ อ่านต่อ... ]

จุลสาร ประดู่เหลือง ประจำเดือน มีนาคม 2559
จุลสาร ประดู่เหลือง ประจำเดือน มีนาคม 2559...
[ อ่านต่อ... ]

ข่าวสำหรับอาจารย์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ข่าวสำหรับนักเรียน
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และระดับชั้น ปวส
รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559...
[ อ่านต่อ... ]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ชุดห้องทฤษฎีประจำปีงบประมาณ 2559 ...อ่านต่อ...
เวลาโพส 14/04/2016 : 12:46:29


สื่อการเรียนการสอน
อาเซียน - นางสาว ณัฐนิชา กุลภักดิ์อภิสิทธิื
อาเซียน - นายอภิสิทธิ์ ทวีรัตน์
อาเซียน - นางสาวยุวดี ราชนิยม
อาเซียน - นางสาวอารยา วงศ์เลขา
2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
2204-2009 โปรแกรมการสร้างเว็บไต์
2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวน2204-2105 ารใช้โปรแกรมกราฟิกส์
หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ


วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี


 
คลิปวิดีโอ
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
โครงการหล่อเทียนหลอมใจ
แบนเนอร์
กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์แนะนำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวนครศรีธรรมราช
มอร์ดีไซน์ - ทำเว็บไซต์
เทศบาลพรหมโลก

Untitled Document
   

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
65/1 หมู่ที่ 7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี   จ.นครศรีธรรมราช 80320 ตู้ ปณ10  Tel. 075-750577,075-750578  Fax  075-750580
www.promic.ac.th  Copyright ? 2010 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Site by More Design