^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข้อมูลด้านบุคลากร

   ปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี  มีจำนวนผู้บริหารละครูจำแนกตามสถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา และตำแหน่ง ดังแสดงในตารางที่ 1.1

และจำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจำแนกตามงาน  สถานภาพ  เพศ  และวุฒิการศึกษา ดังแสดงในตารางที่  1.2

ตารางที่ 1.1  จำนวนผู้บริหารและครูจำแนกตามสถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา และตำแหน่ง

 

 

ผู้บริหาร

/แผนกวิชา

 

จำนวน

(คน)

 สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

ข้าราชการ

พนักงานฯ

อัตราจ้าง

ชาย

หญิง

ป. เอก

ป. โท

ป. ตรี

ต่ำกว่า

ครูผู้ช่วย

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ผู้บริหารและรองฯ

2

2

0

0

2

0

0

2

0

0

0

1

1

0

แผนกวิชาช่างยนต์

5

2

2

1

5

0

0

1

4

0

0

2

0

0

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

3

2

1

0

3

0

0

1

2

0

0

1

1

0

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

4

2

2

0

3

1

0

0

4

0

0

2

0

0

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

3

2

1

0

3

0

0

0

3

0

0

2

0

0

แผนกวิชาการบัญชี

2

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

0

1

1

1

1

0

0

2

0

0

0

0

0

แผนกวิชาการโรงแรม

3

1

0

2

0

3

0

0

3

0

0

1

0

0

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

6

3

2

1

1

5

0

0

6

0

0

3

0

0

รวมทั้งหมด

30

14

11

5

18

12

0

4

26

0

0

12

2

0

 ตารางที่1.2 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจำแนกตามงาน สถานภาพ  เพศและวุฒิการศึกษา

 

 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา

 

จำนวน

(คน)

สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ ก.พ.

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ต้นหรือ ต่ำกว่า

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า ป.ตรี

1.  ข้าราชการพลเรือน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.  ลูกจ้างประจำ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.  ลูกจ้างชั่วคราว

17

0

0

0

5

12

4

3

4

6

0

รวมทั้งหมด

17

0

0

0

5

12

4

3

4

6

0