^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ผลงานทางวิชาการ

  • ขอนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเว็บไซต์ ของนายประทีป เพ็ชรไทยพงศ์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ   ลิงค์เพื่อเปิดเอกสา

บทคัดย่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  • 1.การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ นายพิเชฐพงศ์  ช่วยสังข์  ครู คศ.3  ลิงค์เพื่อเปิดเอกสาร
  • 2.การศึกษาการแก้ปัญหาการเรียนรู้การหาค่าประสิทธิภาพเชิงกล นายวิมล ชูขันธ์ ครู คศ.2  ลิงค์เพื่อเปิดเอกสาร
  • 3.การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณโดยใช้แบบฝึกทักษะ นางประเรียม เสวีพงศ์ ครู คศ.1 ลิงค์เพื่อเปิดเอกสาร
  • 4.การส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยใบงาน ให้เข้าสู่การศึกษาศตวรรษที่ 21 นางเสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์ พนักงานราชการ ลิงค์เพื่อเปิดเอกสาร

รายงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง